Sautéed Prawns, Onions, Roasted Garlic, Marinara Sauce, Fresh Basil & Parmesan